Obchodní podmínky e-shopu Bytový textil U kočky

I.  Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují v souladu s občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) smluvní vztahy vznikající mezi prodávajícím, kterým je Nguyen Thi Bich, Kodaňská 313/6, 101 00 Praha 10, IČ: 75927811, a kupujícím při nákupu zboží prostřednictvím e-shopu bytového textilu U Kočky.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu bytového textilu U Kočky provozovaném provozovatelem Nguyen Thi Bich, Kodaňská 313/6, 101 00 Praha 10, IČO 75927811, prostřednictvím webové adresy www.bytovytextilukocky.cz.

II. Vymezení pojmů

Prodávajícím a provozovatelem e-shopu bytového textilu U Kočky je Nguyen Thi Bich, Kodaňská 313/6, 101 00 Praha 10, IČ: 75927811.

Kupující spotřebitel (dále jenom „spotřebitel") je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, kterého nelze považovat za spotřebitele dle výše uvedené definice, je podnikatel.

III.  Předmět plnění

Předmětem plnění je sjednaná dodávka zboží prostřednictvím objednávky z e-shopu bytového textilu U Kočky.

IV. Nákup v e-shopu bytového textilu U Kočky

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

V.  Cena, placení a doprava

Kupní cena je sjednána na základě ceníku prodávajícího, který je platný v den, kdy kupující objednává zboží. Standardně je cena stanovena s DPH.

V případě, že se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak, je zboží expedováno od pondělí do pátku prostřednictvím České pošty s doručením nejpozději do 14 dnů ode dne objednání. Za poštovné je účtována částka zaslání zboží na dobírku dle platného ceníku České pošty v den odeslání zboží kupujícímu. K zaslanému zboží je připojen prodejní doklad o zakoupení zboží obsahující jméno a příjmení prodávajícího, IČ, sídlo.

Vlastnické právo k dodávanému zboží přechází na kupujícího až okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

Prodávající nese odpovědnost za riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží během přepravy ke kupujícímu. Kupující je povinen překontrolovat při převzetí stav zásilky, neporušenost obalů. V případě pochybnosti o nepoškozenosti zásilky je kupující oprávněn zásilku nepřevzít. Dojde-li k újmě na zboží během přepravy a kupující tuto skutečnost zjistí při předání přepravcem, posečká s převzetím, ihned kontaktuje prodávajícího prostřednictvím emailu ukocky@bytovytextilukocky.cza dohodne se na dalším postupu.

Způsob placení kupní ceny určí kupující v průběhu objednávky zboží.

VI.  Dodací lhůta

Prodávající dodá kupujícímu zboží nejpozději do 14 dnů od přijetí objednávky z e-shopu bytového textilu U Kočky. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně, dojde-li v průběhu zpracování objednávky k nedostupnosti některé objednané položky. Kupující je povinen částečné plnění předmětu dodávky převzít.

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci. Prodávající je v takovém případě povinen informovat kupujícího a má pak právo prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy a to bez odpovědnosti za škody vzniklé kupujícímu nesplněním dodávky.

VII. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.

VIII. Způsob vyřízení reklamace

„Reklamací“ se rozumí oznámení zjištěné vady, kterou zjistí kupující a bez zbytečného odkladu oznámí prodávajícímu e-mailem na adresu ukocky@bytovytextilukocky.cz s identifikací kupujícího, zboží a popisem vady.

Reklamace vyřizuje internetový obchod provozovatele Nguyen Thi Bich, Kodaňská 313/6, 101 00 Praha 10, IČO 75927811 prostřednictvím emailové adresy ukocky@bytovytextilukocky.cz.

Po obdržení reklamace informuje prodávající kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, zejména kam má kupující vadné zboží doručit. Prodávající může kupujícímu určit, aby zboží zaslal přímo do příslušného autorizovaného servisního pracoviště.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Kupující je povinen zajistit dostatečně bezpečný obal zboží vyhovující nárokům přepravy.

Prodávající bude kupujícího po vyřízení reklamace kontaktovat e-mailem. Kupující je oprávněn se o průběhu reklamace informovat, a to  prostřednictvím e-mailu ukocky@bytovytextilukocky.cz.

O vyřízení reklamace bude vystaven protokol, který bude přiložen ke zboží.

IX. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz nebo jiného způsobu pro jejich vrácení.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího ukocky@bytovytextilukocky.cz.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující vrátí zboží, v případě odstoupení od smlouvy na adresu Kodaňská 313/6, 101 00 Praha 10 – Vršovice, a to osobně, nebo poštou.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst náklady na vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny.

X. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků provozovatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

XI. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

XII. Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy ukocky@bytovytextilukocky.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

V Praze dne 23. 6. 2014

 

Příloha - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář ke stažení ve formátu *.docX (MS Word).

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Nguyen Thi Bich, Kodaňská 313/6, 101 00 Praha 10

 

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

..........................................................................................................................

 

Datum objednání zboží: .......................................................................................

 

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele: ..............................................................

 

Adresa kupujícího spotřebitele: .............................................................................

 

..........................................................................................................................

 

Číslo objednávky[1]: ...........................................................................................

 

Kupní cena má být vrácena:

bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

 

................................................ /........................

 

Podpis kupujícího spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

.......................................................................................

 

V ..................................... dne ........................................

[1] Jedná se o nepovinný údaj